Politica de Protecție a Datelor Personale GDPR

1. Cine suntem?
Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Sonrisa Online SRL-D, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco, nr. 95, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1188/22.04.2020, având CUI 42461077.

 2. Ce fel de date personale prelucrăm?
Nume, prenume, adresă/CNP, adresa de email, număr de telefon.

3. Scopul pentru care prelucrăm date personale:
Solicităm și prelucrăm date personale pentru:
– comunicarea de oferte de bunuri/servicii, dacă vă oferiți consimțământul în acest sens;

 transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm, dacă vă oferiți consimțământul în acest sens;

 monitorizarea vânzărilor și comportamentul clienților;

 scopuri administrative, de media (apariții în fotografiile sau video-urile de promovare), dacă vă oferiți consimțământul în acest sens;

 asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite;

 oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate / evaluarea serviciilor oferite.

4.Temeiurile prelucrării:
Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:
– pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea opțiunii DA;
– realizarea plății costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul;
În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale:
Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.
Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

6. Măsuri de securitate a datelor:
Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.
Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.
Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

7. Transmiterea datelor către alte persoane:
Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialiștii care postează materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.
Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.
De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.
Transferul datelor cu caracter personal în afara țării
Vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).
Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați:
Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.
Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printro simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email sonrisadancecenter@gmail.com
Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email: sonrisadancecenter@gmail.com. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, stergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
– vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; – nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior; – datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale; – vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct); – vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră; – datele personale sunt prelucrate contrar legii;
Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:
– dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție; – trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
Dreptul la restricționarea prelucrării:
Puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:
– prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
– contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
– în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj.
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa sonrisaonlineproject@gmail.com.

9. Date ale minorilor:
Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu ne furnizați nici o informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani. Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată în formularul de înscriere.